ALV

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016/2017

 

Arnhem, maart 2017.

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Het bestuur van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 10 april 2017. De ledenvergadering vindt plaats in de kantine van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf op het sportcomplex aan de Marasingel 251 te Arnhem en zal aanvangen om 20.00 uur.

 

 1. Opening, mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 19 januari 2016*
 5. Jaarverslag bestuur*
 6. Presentatie jaarrekening 2015-2016*
 7. Verslag kascommissie, incl. voorstel kledingfonds (Sander Ettema en Toon Hartemink)*
 8. Vaststelling jaarrekening.
 9. Verkiezing kascommissie. (Sander Ettema aftredend)**
 10. Open discussie vrijwilligersbeleid.
 11. Voorbereiding begroting 2017 – 2018.
 12. Mededelingen bestuur over laatste ontwikkelingen.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

 

 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV meldt u zich dan af via het volgende emailadres:  alv@arnhemseboys.nl  Donateurs zijn welkom op de vergadering, maar niet gemachtigd een stem uit te brengen. Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) mogen door één ouder/verzorger vertegenwoordigd worden en deze vertegenwoordiger is gemachtigd een stem uit te brengen.

 

De stukken betreffende punt 4, 5, 6, 7 en 8 zijn gepubliceerd op onze website op pagina ALV onder clubinfo.

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf

 

Namens deze,
Rick Schonis, Voorzitter

 

 

*Technische vragen mbt deze stukken kunnen worden aangeleverd tot 1 April 2017, 18:00 uur naar alv@arnhemseboys.nl. De stukken kunt u vinden op onze website op pagina ALV.
De antwoorden van het bestuur op de ingediende vragen zullen voor zover mogelijk op de website voorafgaande aan de ALV worden gepubliceerd.
**1 lid aftredend en zal moeten worden vervangen door een nieuw toetredend lid.

 

Stukken ALV: