BELANGRIJK BERICHT: ons nieuwe vrijwilligersbeleid ‘Arnhemse Boys Schuytgraaf betrokken’

BELANGRIJK BERICHT: ons nieuwe vrijwilligersbeleid ‘Arnhemse Boys Schuytgraaf betrokken’

Arnhemse_Boys_Schuytgraaf_Betrokken

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Arnhemse Boys bestaat in 2019 alweer 100 jaar. Al 100 jaar voetbal en al 100 jaar betrokken leden. Deze leden hebben geschiedenis gemaakt en maken ook de toekomst. Een vereniging zonder betrokken leden is geen vereniging: we hebben elkaar echt hard nodig!.

Iedereen in de basis!
Het spel speelt zich niet alleen af binnen het veld, maar ook buiten het veld moet het team op orde zijn om goed te kunnen functioneren. Kaderfuncties zijn nodig om de voetballers plezier te geven in de competitie en op het trainingsveld. Zonder een wedstrijdsecretariaat en scheidsrechters is het spelen van voetbal niet eens mogelijk. Stelt u het zich eens voor als wij geen sportkantine zouden hebben? Wie maakt de kleedkamers iedere week schoon? Vindt uw zoon of dochter een toernooi leuk? Wie verzorgt de kledingtas en zorgt voor de ballen? Niets binnen deze vereniging gaat vanzelf. Alle betrokken leden vormen hiermee een belangrijke schakel om het voetbal mogelijk en betaalbaar te houden voor iedereen.

Een betrokken lid zijn is ook gewoon leuk! Het zorgt voor vriendschappen, het geeft een sociale cohesie en het is waardevol om samen iets te bereiken.

Afstemmen behoefte en wensen
Om zoveel mogelijk taken op te kunnen pakken en iedereen de mogelijkheid te bieden zijn/haar talenten in te zetten, heeft het bestuur voor het seizoen 2017-2018 een ‘betrokkenleden beleid’ vastgesteld. Dit beleid wordt na dit seizoen geëvalueerd en mogelijk verlengd.

Wat houdt dit nu eigenlijk in?

Ieder spelend lid is vrij in zijn/haar keuze om betrokken lid te worden of geen betrokken lid te zijn.

Voor het begin van het nieuwe seizoen, uiterlijk 1 augustus geef je als spelend lid aan of je betrokken lid of geen betrokken lid wilt zijn. Wanneer je een betrokken lid wilt zijn dan geef je minimaal twee activiteiten aan waarbij jij betrokken wilt zijn.

Voor jeugdleden die op 1 augustus nog 13 jaar oud zijn doet een van de ouders of verzorgers deze activiteit.
Het is voor ieder spelend lid een vrije keuze om dit al dan niet te doen. Je kunt er ook voor kiezen om hiervan af te zien, maar dat betekent dat wij u € 5,– per maand extra in rekening brengen, bovenop de voor dat seizoen vastgestelde contributie.

U kunt zich aanmelden voor een van onderstaande activiteiten en dit betekent dat u zich dan hiervoor gedurende het gehele seizoen beschikbaar stelt:

 1. Bardiensten (minimaal 5 keer een dienst van minimaal 4 aaneengesloten uren)
 2. Keukendiensten (minimaal 5 keer een dienst van minimaal 4 aaneengesloten uren)
 3. Kaderfunctie (leider, trainer, of verzorger);
 4. Jeugdscheidsrechter / grensrechter (minimaal 8 wedstrijden);
 5. Bestuursfunctie
 6. Wedstrijdsecretariaat (minimaal 3 keer een dienst van 4 aaneengesloten uren
 7. Projectleider (nader door het bestuur te noemen project, denk aan: organiseren VOG, opstellen beleid, onderzoek subsidies, organiseren themabijeenkomsten, etc)
 8. Vertrouwenspersoon
 9. Lid Activiteitencommissie
 10. Lid Toernooicommissie Mini’s;
 11. Lid ToernooicommissieJO8 – JO9;
 12. Lid Toernooicommissie JO10-JO12;
 13. Lid Toernooicommissie JO14-JO19;
 14. Lid Toernooicommissie Senioren;
 15. Lid Materialencommissie
 16. Lid Technische Jeugd Commissie
 17. Lid Tuchtcommissie
 18. Lid worden van de wedstrijd- en scheidsrechtercommissie;
 19. Schoonmaak kantine (minimaal 4 x 3 uur) ;
 20. Schoonhouden tribune (minimaal 4 x 3 uur);
 21. Sponsoring (kleding, bordsponsor)
 22. Technisch beheerder (uitvoeren kleine reparaties, schilderwerk, etc)
 23. Vrijwilligers coördinator
 24. Lid Kascommissie

De vrijwilligerscoördinator kan een nadere toelichting geven op de geboden activiteiten.

Hoe kunt u uw keus kenbaar maken?
Als u besluit om betrokken lid te worden dan kunt u zich hiervoor aanmelden door het verzenden van een email aan: betrokken@arnhemseboys.nl.

Daarbij graag opgeven naam + achternaam, welk team dit lid/leden uitkomt en de naam van degene die de activiteit gaat uitvoeren. Graag één voorkeursactiviteit opgeven en één alternatief.

U kunt zich tot 1 augustus 2018 aanmelden.

Na aanmelding wordt iedereen ingepland door de vrijwilligerscoördinator. Hoe eerder u zich aanmeldt hoe meer kans u maakt om ingedeeld te worden in uw voorkeursactiviteit. Bij sommige activiteiten moeten we grenzen stellen aan de maximale invulling voor een activiteit. Houd hier rekening mee!

U kunt zich natuurlijk ook altijd gedurende het seizoen aanmelden als betrokken lid. Wij juichen dat uiteraard toe. Helaas kunnen we in dit geval geen korting meer geven op de contributie, aangezien deze dan al geïnd zal zijn. Peildatum blijft 1 augustus.

Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de indeling van alle betrokken leden en zal ernaar streven om eenieder tijdig te informeren over de indeling. Start van de activiteiten vinden plaats vanaf 1 september 2018 en duren tot 1 juli 2019

Na indeling is iedereen vervolgens zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

U wilt niet een betrokken lid zijn?

Dan hoeft u niets te doen. Na 1 augustus sluit het termijn van aanmeldingen. Iedereen die zich niet heeft aangemeld voor deze datum wordt gezien als niet betrokken leden. Aanmelding na 1 augustus bent u niet vrijgesteld van de verhoogde contributie.

Wat te doen al u verhinderd bent gedurende het seizoen.

Tussentijds opzeggen door betrokken leden is niet mogelijk. Nadat u bent ingepland voor het verrichten van de activiteit, bent u zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Natuurlijk kan het voorkomen dat u een keer verhinderd ben om welke reden dan ook. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger. Ook bent u er dan verantwoordelijk voor dat uw vervanger ook daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en de activiteit verricht. U kunt hiervoor familie, vrienden en buren vragen. Dus we gaan er eigenlijk van uit dat er altijd wel vervanging te regelen is!

Als er zich situaties voordoen dan kan het bestuur alsnog besluiten dat de regeling niet langer van toepassing is voor het betrokken lid en kan worden besloten om de contributie met terugwerkende kracht alsnog te verhogen.

Voor wie geldt de regeling nu precies?

Voor spelende jeugdleden tot 14 jaar (peildatum is 1augustus 2018) geldt dat van de ouders/verzorgers zich moeten aanmelden, uiterlijk voor 1 augustus 2018. Voor spelende jeugdleden van 14 jaar en ouder geldt dat zij zich zelf moeten aanmelden om betrokken lid te worden, maar dit kunnen zij ook overlaten aan een van de ouders/verzorgers..

Houdt u er s.v.p. rekening mee dat bardiensten en/of keukendiensten alleen uitgevoerd mogen worden door personen van 18 jaar en ouder, met dien verstande dat bardiensten in de ochtend (als er geen alcohol geschonken wordt) ook gedaan kunnen worden door leden vanaf 16 jaar.

Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die gelet op hun gezondheid of anderszins problemen ondervinden bij het uitvoeren van een activiteit. Voor hen is er natuurlijk ook altijd de keus om familie, vrienden of buren aan te melden. Zo kunt u toch gebruik maken van de kortingsregeling.

Heeft u meer kinderen onder de 14 jaar die lid zijn van de Arnhemse Boys?

In dat geval hoeft u zich uiteraard maar 1 keer aan te melden en geldt de kortingsregeling voor alle kinderen. Heeft u meer kinderen, maar is een ervan 14 jaar of ouder, dan geldt voor hem/haar een eigen verantwoordelijkheid om zich te melden. Hij/zij kan bijvoorbeeld ochtend bardienst draaien of scheidsrechter/ spelbegeleider bij de JO8-11 te zijn.

In gevallen die hierboven niet zijn beschreven, beslist uiteindelijk het bestuur.

Vrijstelling

Niet-spelende leden zijn uitgesloten van deze regeling. Uiteraard zijn deze wel van harte welkom om betrokken lid te worden. Voordelen van het zijn van een betrokken lid. Wanneer u een betrokken lid bent van onze vereniging bent u een van onze schakels in de ketting. U draagt bij aan het voetbal(plezier) van alle leden, u zorgt ervoor dat het lidmaatschap betaalbaar blijft en u bent waardevol voor de vereniging en gaat er echt plezier aan beleven. De korting op de contributie moet eigenlijk niet meer dan een bonus zijn.

Onze vereniging

Wij blijven een amateur voetbalvereniging, wij zijn geen opleiders of voetbalschool. Bij ons spelen we recreatief voetbal met veelal ouders die in hun vrije uren en voor plezier een team begeleiden. Bij ons koop je van de contributie geen product “Voetbal”. Van de contributie inkomsten worden o.a. verplichte contributie per lid aan de KNVB afgedragen en de velden met locatie gehuurd. Daarnaast wordt getracht met de dan nog beschikbare middelen kleding en materialen beschikbaar gesteld.

Vragen
Heeft u vragen over de regeling of over de activiteiten, dan kunt u deze stellen via betrokken@arnhemseboys.nl

Namens het bestuur van de Arnhemse Boys Schuytgraaf,

Rick Schonis (Voorzitter)

Geen reactie's

Geef een reactie