Brief aan alle politieke partijen van de gemeente Arnhem

Brief aan alle politieke partijen van de gemeente Arnhem

Beste Griffie, raadsleden en partijen die nog niet deelnemen aan de raad,

Graag willen wij u deze brief en bijlage onder u aandacht brengen. Wij hopen dat deze brief de aftrap is om samen voor of na de verkiezingen met de nieuwe coalitie en oppositie stappen te zetten in het samenspel tussen voetbalverenigingen en de gemeente.

Tot slot wijzen wij op onze uitnodiging aan u om ook voor 21 maart met elkaar in gesprek te gaan op ons sportpark.

U kunt een afspraak maken via: renealbers@arnhemseboys.nl

Wij gaan graag in gesprek.

Beste Griffie, zou u deze mail incl. brief willen delen met de partijen die nog niet in de raad deelnemen?

Wij wensen u allen succes tijdens de laatste dagen van deze verkiezingstijd.

Namens het bestuur van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf,

Rick Schonis (Voorzitter)

Lees hieronder de brief aan de Griffie en raadsleden van de Gemeente Arnhem:

 

Arnhem, 10-3-2018

 

Beste fractie van de Arnhemse politiek,

Wij sturen deze brief aan alle politieke partijen van de gemeente Arnhem, omdat wij na de verkiezingen op 21 maart in samenspel met de Arnhemse politiek stappen willen zetten in een aantal cruciale verbeterpunten voor het Arnhemse voetbal.

Wij waren als vereniging aanwezig bij het sportdebat op woensdag 7 maart jl. Een goede avond over sport, bewegen, accommodaties, verbinden met elkaar en zelfs de noodzakelijke veranderingen in voeding en leefstijl van inwoners en sporters. Allemaal onderwerpen die ook de Arnhemse Boys Schuytgraaf raken en aanzetten tot inspiratie voor de komende jaren. Het was ook goed om te ervaren, dat er binnen de politiek veel consensus heerst over de ingebrachte vijf stellingen. Iedereen is het er wel over eens dat investeren in sport en bewegen geen luxe is, maar noodzaak om Arnhem vitaal te houden in de toekomst. Onze gemeente ademt ook vitaliteit uit met haar ligging en prachtige natuur. We zijn ook niet voor niets Europese Sportstad 2018. Iets om trots op te zijn. Kantekening daarbij is wel, dat percentage inwoners dat daadwerkelijk is aangesloten bij een sportvereniging achterblijft bij vergelijkbare gemeentes. Daar valt nog de nodige winst te behalen, zeker in wijken waar verhoudingsgewijs meer sociale armoede heerst.

 

Wij geven u graag in deze uitnodigingsbrief een korte inkijk op de situatie bij onze voetbalvereniging, zodat dit de basis kan zijn voor het vervolg met alle ander verenigingen. Wij merken namelijk in onze gesprekken met andere verenigingen vergelijkbare vraagstukken. Wij nemen met deze brief het initiatief of gooien misschien hiermee wel een eerste steen in de vijver. Wij doen dit ook omdat wij als sportvereniging met ongeveer 700 leden onderdeel zijn van de groeiende wijk Schuytgraaf.

 

Krijgt dit signaal een plek in het coalitieakkoord?

Wij gaan ervan uit dat de coalitiepartijen het verbeteren van het kwaliteitsniveau van het Arnhemse voetbal opnemen in hun coalitieprogramma, zodat we met elkaar de komende periode tot een concreet uitvoeringsprogramma voor het Arnhemse voetbal komen. Hierbij gaan wij uit van differentiatie per vereniging in aansluiting op de wensen, het aanbod en het potentieel van de vereniging in haar wijk! Daarnaast hopen wij dat de oppositiepartijen dit aspect dan aanjagen en op de politieke agenda houden en als het geen daadwerkelijk actiepunt uit het coalitieakkoord is op de politieke agenda brengen.

Waarom geven wij nu dit signaal?

We geven in deze brief een aantal voorbeelden en ervaringen van onze vereniging, die wij uiteraard graag met u delen met een kop koffie aan tafel in de kantine van onze sportaccommodatie voor of na de verkiezingen. We sturen nu deze brief omdat wij als (nieuwe) bestuur van de Arnhemse Boys Schuytgraaf de laatste twee jaar geconfronteerd zijn met een aantal vraagstukken, die wij nu daadwerkelijk een stap verder willen brengen. Wij willen graag met u 1+1=3 realiseren, terwijl wij nu vaak het idee hebben dat 1+1=2 of zelfs dat 1-1=0 in onze gezamenlijk doelstellingen.

 

Op welke punten vinden wij elkaar?

Wij willen allebei dat het belang van sport en bewegen een bijdrage levert aan een gezonde en sociale maatschappij in onze wijk. Daarnaast wilt u investeren in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande en flexibele sportaccommodaties en verbetert hiermee ook de mogelijkheden voor buitensport. Een mooi streven en ook noodzakelijk deze investering in de ‘hardware’. Wij investeren dagelijks met onze vrijwilligers ook in de ‘software’ en de haarvaten van onze vereniging door aandacht te hebben voor het gedrag binnen de vereniging en het creëren van een veilig klimaat om te sporten. Wij positioneren de vereniging als ontmoetingspunt door de vragen uit de vereniging en de wijk serieus te benaderen en te adresseren bij bijvoorbeeld onze leden, het wijkteam, het team leefbaarheid of jeugdzorginstanties binnen de wijk.

 

Wat zeggen woorden in een verkiezingsprogramma?

Op zondag 25 februari ontvingen wij een mooi overzicht van uw ideeën en visie op de wijk Schuytgraaf in de Vierkrant van Schuytgraaf. We zien veel aandacht voor ontmoetingsplekken in de wijk, voorzieningen voor jongeren en dat initiatieven door het wijkteam en gemeente omarmd worden. Daarnaast gaat u graag in gesprek met ons en deze uitnodiging doen wij alvast.

 

Wat is ons vertrekpunt als bestuur voor de specifieke situatie bij de Arnhemse Boys Schuytgraaf?

Tijdens de Algemene leden vergadering van Arnhemse Boys op maandag 10 april 2017 is gesproken over het uitbouwen van de basis waar het bestuur sinds haar aantreden mee is begonnen. De belangrijkste speerpunten in 2016/2017 waren vooral het op orde brengen van de ledenadministratie en het innen van de contributie. Daarnaast heeft het bestuur de contacten geïntensiveerd met de gemeente om te praten over het optimaliseren van het veldgebruik en het sluiten van een huurovereenkomst voor het kantinedeel van de club. Tot slot zijn de eerste stappen gezet om meer vrijwilligers voor de club te werven en heeft ook het eerste elftal gewerkt aan sportief herstel met het invoegen van jeugdspelers.

 

Financiële situatie

De club staat op een belangrijk kruispunt van haar bijna 100 jarig bestaan. De financiële situatie is zorgelijk nadat de juridisch-financiële constructie met de Stichting Arnhem Schuytgraaf (SAS) na de start van het sportpark, de voetbalclub en de tennisvereniging geen succes en een ongelukkige keuze bleek. Dit betekent na het faillissement van SAS dat de Arnhemse Boys Schuytgraaf weinig financiële middelen heeft en er geen spaarpot is om de komende jaren echte stappen te zetten in de vitaliteit van de vereniging.

Belangrijkste bestuurlijke speerpunten voor 2017 / 2018

Naast het verder uitbouwen van de genoemde speerpunten van het vorige seizoen zijn voor het komende seizoen er een aantal duidelijke nieuwe speerpunten benoemd. De speerpunten benoemen wij onderstaand puntsgewijs om te laten zien op welk vlak het bestuur op dit moment bezig is.

 • Opstellen en afronden van het beleidsplan en jeugdplan Arnhemse Boys
 • Duidelijk kader voor vrijwilligersbeleid met aandacht voor de benadering en waardering van vrijwilligers
 • Het verhogen van de sportiviteit, veiligheid en optimaal gebruiken van de VOG methodiek
 • Het vaststellen van gedragsregels en het instellen van een gedragscommissie
 • Het succesvol invoeren van de KNVB veranderingen met betrekking tot de velden en de teams
 • Uit de ALV van 10 april kwam ook het onderzoeken van de wensen, verwachtingen van leden over het gebruik van de kantine, de activiteiten van de club en het binden van de leden en wijkgenoten als vereniging (door middel van een enquête)
 • Na het optimaliseren van het veldgebruik tijdens trainingen en wedstrijden worden met de gemeente de mogelijkheden verkend voor een extra veld naast KGV 1 waarbij minimaal sprake is van een half veld met de mogelijkheden voor jeugdvelden.
 • Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of vrijwilligers om het in stand houden van een voetbalclub in de huidige tijd te garanderen.

Met de gemeente Arnhem….

Het bestuur is aan de slag met verschillende speerpunten voor het nieuwe seizoen 2017/2018, die tijdens de ALV zijn benoemd. Dit zijn wij ook aan de leden en de wijk Schuytgraaf verplicht. Wij vinden dat de voetbalvereniging een belangrijke speler kan zijn in de leefbaarheid en vitaliteit in de wijk Schuytgraaf die richting 2030 gaat verdubbelen in inwoneraantal naar circa 17.000 inwoners met de nadruk op de jeugd en jongeren! De gesprekken met elkaar moeten worden gevoerd aan de hand van drie pijlers:

 

 1. Kloppen de verschillende uitgangpunten van de gemeente Arnhem uit het verleden nog ten aanzien van het sportpark Schuytgraaf met de nadruk op sportactiviteiten in een groeiwijk als Schuytgraaf en welke rol kan het wijkteam hierin spelen?

 

Hierin speelt een belangrijke vraag welke rol de gemeente ziet voor de Arnhemse Boys Schuytgraaf in een groeiwijk als Schuytgraaf. In het verleden werd een belangrijke rol voor het sportpark gezien voor de SAS. Deze stichting is echter failliet. Een extra complexe factor voor voetbal is de nabijheid van twee Overbetuwse verenigingen (SV Spero & SV Driel) die blijkbaar lagere lasten voor huur van accommodatie en velden hebben, zodat de contributie lager kan liggen. In de gesprekken met de gemeente blijkt dat er geen sprake kan zijn van een extra veld vanwege beperkingen van het bestemmingsplan of afspraken met andere overheden, zoals het Waterschap. Ook verwijst de gemeente naar de collega-voetbalclub AZ2000 in Elderveld en dat jeugd uit Schuytgraaf, die op onze wachtlijst staan, daar kunnen gaan voetballen. Tijdens het onderzoek naar de kwaliteit van het Arnhemse voetbal bleek echter dat gestreefd wordt dat de jeugd uit de wijk speelt bij de voetbalvereniging in de wijk! Het vraagt dus om duidelijkheid over de gekozen en wellicht nieuw te kiezen uitgangspunten zodat het bestuur weet welke richtingsmogelijkheden er zijn.

 

 1. Welke afspraken over verhuur, huur en compensatie heeft de Arnhemse Boys Schuytgraaf met de gemeente Arnhem zodat als basis duidelijkheid gaat ontstaan over de hoge kosten voor de club?

 

Op dit moment huurt de Arnhemse Boys Schuytgraaf een groot deel van het sportpark Schuytgraaf voor met name voetbalactiviteiten, zoals kleedkamers, kantine en velden. Daar staat bij eigen initiatief of zelfredzaamheid door bijvoorbeeld onderhoud of schoonmaak weer een onkostenvergoeding tegenover. De huurprijzen zetten de financiële situatie van de Arnhemse Boys Schuytgraaf zwaar onder druk. Ook is kunstgrasveld 1 een wijkveld dat buiten voetbalactiviteiten bij de Arnhemse Boys Schuytgraaf beschikbaar is voor de wijkbewoners. We zien echter een toename van vandalisme op het sportpak in algemene zin, maar ook op of bij het kunstgrasveld 1. Hoe gaan we de toekomstbestendigheid van een dergelijk veld voor de wijk en de club borgen?

 

 1. Wat verwachten Arnhemse Boys Schuytgraaf en de gemeente Arnhem van elkaar in het beheer van de delen van de Arnhemse Boys en hoe is dat afgestemd met de andere huurders op de sportaccommodatie Schuytgraaf?

 

Dit gaat bijvoorbeeld over sleutelbeheer, onderhoud, aanspreekpunt en afstemming. In het verleden lag dit bij de SAS, die is er echter zoals al eerder benoemd niet meer. Elke individuele huurder van het complex maakt in een soms onoverzichtelijke situatie met bijvoorbeeld energielasten nu individuele afspraken met de gemeente. Daarnaast wordt door veel bedrijven de voetbalvereniging als aanspreekpunt of postadres gebruikt, terwijl de gemeente eigenaar is. We hebben bij het wijkteam al vaker aangegeven of zij creatieve oplossingen zien in het beheer van het sportpark, wellicht zelf inhuizen op het complex of een andere brede oplossing zien voor sportpark Schuytgraaf en aansluiting met de wijk! Tot slot vragen wij ons af wanneer het kunstgrasveld 1 aan vervanging toe is als onderdeel van het beheer van het sportpark? En welke keuze maakt de gemeente dan met de infill naar aanleiding van de discussie de laatste maanden over de inzet van rubbergranulaat als infill.

 

Welke bespreekpunten hebben wij in vervolggesprekken met politieke partijen?

 • Hoe kunnen Arnhemse Boys Schuytgraaf en gemeente elkaar versterken om samen een rol te spelen in een groeiwijk zoals Schuytgraaf is?
 • Zijn er nog groeimogelijkheden voor velden voor Arnhemse Boys Schuytgraaf in de wijk Schuytgraaf, zodat duidelijkheid ontstaat over de uitgangspunten als aantallen velden en kleedkamers (lees accommodatie) voor de club?
 • Welke rol kan het wijkteam spelen voor Arnhemse Boys Schuytgraaf? Dit in het verlengde van onze (nog steeds niet beantwoorde) vragen over de inzet van een extra wijkveld of de inzet van bijvoorbeeld participatiebanen?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de huren te verlagen of de inkomsten (lees compensatie door zelfredzaamheid) te verhogen?
 • Hoe ziet de gemeente haar rol op het sportpark? Alleen als verhuurder? Of ook als binder? En wat wordt verwacht van de individuele of gezamenlijke huurders?

 

Tot slot

Wij hopen dat deze brief de aftrap is om samen voor of na de verkiezingen met de nieuwe coalitie en oppositie stappen te zetten in het samenspel tussen voetbalverenigingen en de gemeente. We gaven in deze brief enkele duidelijke voorbeelden en vraagstukken die aandacht behoeven om daadwerkelijk een vitale vereniging te zijn in een groeiwijk zoals Schuytgraaf is. Wij beseffen dat wij daarbij de verbinding met andere partners (tennis, skeeleren, schaatsen, fitness) op het sportpark moeten intensiveren.

 

 

Tot slot wijzen wij op onze uitnodiging aan u om ook voor 21 maart met elkaar in gesprek te gaan op ons sportpark. U kunt een afspraak maken via: renealbers@arnhemseboys.nl Wij gaan graag in gesprek.

 

Wij wensen u allen succes tijdens de laatste dagen van deze verkiezingstijd.

 

Namens het bestuur van Arnhemse Boys Schuytgraaf,

Rick Schonis (Voorzitter)

 

 

3 Reactie's
 • Emil Janischka
  Geplaatst op 11:48h, 14 maart Beantwoorden

  Top, nu maar afwachten wat de politiek in Arnhem belangrijk vindt, zeker in verkiezingstijd!

 • Emil Janischka
  Geplaatst op 11:49h, 14 maart Beantwoorden

  Top, nu maar afwachten wat de politiek belangrijk vindt voor de wijk en zijn bewoners, zeker in verkiezingstijd!

 • René van Eijk
  Geplaatst op 12:46h, 15 maart Beantwoorden

  Sterke brief, waarin heel duidelijk wordt aangegeven waar de prioriteiten voor Arnhemse Boys liggen en welke steun daarbij verwacht van de gemeente Arnhem.

Geef een reactie