Rode boekje

1.             Openingstijden Sportpark en Kantine

Download hier het Infoboekje Spelers

Het sportpark (de velden) is toegankelijk van 09.00 – 23.00. De openingstijden van het gebouw (kantine, kleedkamers enz.) zijn afhankelijk van de activiteit en zijn in principe 1/2 uur voor aanvang van een training of  1½ uur voor de wedstrijd. Indien afgeweken wordt van het standaard trainingsschema of het wedstrijdschema zoals vermeld op de website (bijv. extra ingelaste training of teamactiviteit), kan men overleggen met wedstrijdzaken.

2.             Trainingstijden

De trainingstijden kunt u vinden op onze website www.arnhemseboys.nl/oudesite of navragen bij de trainer en/of leider van uw elftal.

3.             Lidmaatschap en Ledenadministratie

4.1           Aanmelden

Het aanmelden van nieuwe leden kan uitsluitend via het informatie-aanvraagformulier dat te downloaden is via onze website www.arnhemseboys.nl/oudesite of opgevraagd kan worden via ledenadministratie*at*arnhemseboy.nl t.a.v. Ingrid Groenewegen

De ledenadministratie zorgt er voor dat de aanmelding bij de Jeugdcoördinator (jeugdleden) of Jelle van Mechelen (senioren) komt.

Wanneer afgeweken wordt van het bovenstaande (bijv. inleveren bij de bar, opsturen naar een ander adres, deponeren in de brievenbus) kan de afhandeling ervan ernstig worden vertraagd of niet uitgevoerd worden met als gevolg dat trainers/leiders niet tijdig geïnformeerd kunnen worden.

Ook trainers en leiders moeten ingeschreven worden als lid in verband met verzekeringen ten tijden van trainingen. Iedere trainer en leider dient een inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie. Ook afmeldingen en wijzigingen in persoonsgegevens dienen te worden doorgegeven. Wanneer een trainer/leider geen spelend lid is, wordt hij vrijgesteld van contributie. Wijzigingen doorgeven aan  ledenadministratie*at*arnhemseboys.nl/oudesite.

4.2          Overschrijvingen

Bij het overschrijvingsformulier moet de (oude) spelerspas met worden meegestuurd. Indien de spelerspas kwijt is dan dient er een ‘wijzigingsformulier spelerspas’ te worden opgestuurd die is ondertekend door de nieuwe én de te verlaten vereniging. Dit formulier moet bij het overschrijvingsformulier gevoegd worden. Overschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij de wedstrijdsecretaris of de voorzitter.

Voor meer vragen omtrent de overschrijvingen kunt u contact opnemen met de afdeling overschrijvingen van het district Oost (www.voetbal.nl). Aan het eind van het seizoen zijn een aantal overschrijvingsdagen. De data en tijden van deze overschrijvingsdagen kunt u vinden in de activiteiten gids of op de website.

4.3          Afmeldingen en wijzigingen

Het is van groot belang afmeldingen van leden en wijzigingen van persoonsgegevens onmiddellijk door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan via het e-mail adres ledenadministratie*at*arnhemseboys.nl/oudesite

Indien een lid overgeschreven moet worden naar een andere vereniging dient het lid zelf een overschrijvingsformulier bij de nieuwe vereniging op te halen, bij de wedstrijdsecretaris of voorzitter van  Arnhemse Boys Schuytgraaf in te laten vullen, de spelerspas op te vragen bij de Jeugdcoördinator of bij Jelle van Mechelen (senioren) en deze samen bij de nieuwe vereniging in te leveren. Hiernaast dient ten alle tijden ook schriftelijk te worden opgezegd bij de ledenadministratie.

Het is belangrijk onze ledenadministratie zo zuiver mogelijk te houden om onnodige kosten (boetes en lidmaatschappen KNVB) voor de vereniging te besparen.

4.4          Contributie

De contributie is verschuldigd over een heel seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli tot 31 juni. Bij opzegging tijdens het seizoen is over het hele jaar contributie verschuldigd.

De contributie (exclusief wasgeld) voor het seizoen 2014/2015 is als volgt vastgesteld:

Categorie Contributie kledingfonds
Senioren 200 EUR 35,00 EUR p.seizoen
35+ 65 EUR 35,00 EUR p.seizoen
A junioren 180 EUR 35,00 EUR p.seizoen
B junioren 180 EUR 35,00 EUR p.seizoen
C junioren 180 EUR 35,00 EUR p.seizoen
D pupillen 155 EUR 35,00 EUR p.seizoen
E pupillen 155 EUR 35,00 EUR p.seizoen
F pupillen 155 EUR 35,00 EUR p.seizoen
Donateurs 155 EUR

Bovenstaande contributie is exclusief € 3,50 wasgeld per maand. Bij de halfjaarlijkse afschrijving zal ook 5 x € 3,50 = € 17,50 afgeschreven worden. Per inschrijving dient éénmalig € 12,50 inschrijfgeld te worden betaald.

Contributiebetaling:

De contributie wordt per automatische incasso in twee halfjaarlijkse termijnen (in september en in januari) geïnd. Indien hiervan (bij hoge uitzondering) afgeweken moet worden, zullen extra kosten in rekening worden gebracht en dient er toestemming te zijn van het bestuur (penningmeester Bert Geurtz of voorzitter Eric Reijnders).

Voor de berekening van het bedrag van de contributie wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari. Dit betekent dat de contributie wordt berekend aan de hand van de leeftijd die op 1 januari is bereikt. 1 januari is overigens ook de peildatum die de KNVB gebruikt voor de jeugdindeling. Voor het seizoen 2012/2013 geldt de volgende leeftijdindeling:

Leeftijdscategorie Geboren
Senioren <1993
A junioren 1994-1995
B junioren 1996-1997
C junioren 1998-1999
D pupillen 2000-2001
E pupillen 2002-2003
F pupillen 2004-2005
Mini pupillen >2006

Bij verleende dispensatie van een speler wordt niet afgeweken van het bij de leeftijd behorende bedrag van contributie. Dispensatie kan alleen aangevraagd worden bij de Jeugdcoördinator.

Arnhemcard:

Spelers met een ArnhemCard zijn welkom bij v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf Schuytgraaf. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie (ledenadministratie*at*arnhemseboys.nl/oudesite)

Zoekgeraakte spelerspassen:

Wij maken u erop attent dat er kosten zijn verbonden aan het aanmaken van een nieuwe pas. Een nieuwe pas bij verlies/diefstal kost € 5,10. Zodra het verzoek voor een nieuwe pas bij de ledenadministratie wordt ingediend, wordt dit in het systeem verwerkt en gaat het verzoek naar de drukker. De kosten voor de aanmaak van de nieuwe pas worden ook in rekening gebracht indien de spelerspas in de tussenliggende periode wordt teruggevonden. Een speler die hierdoor in het bezit komt van 2 spelerspassen is verplicht één exemplaar aan de ledenadministratie te retourneren.

 1. Gedragsconvenant

Alle leden, supporters, begeleiders en vrijwilligers dienen zich te houden aan het gedragsconvenant van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf. Het volledige gedragsconvenant is te vinden op de website (www.arnhemseboys.nl/oudesite). Bij afwijkend gedrag van een lid, begeleider of vrijwilliger van een elftal dient in eerste instantie de leiding van het elftal corrigerend op te treden. Indien zij er niet uitkomen, treedt de (plv.)voetbalmanager op als onafhankelijk persoon. Indien maatregelen als schorsing of verwijdering nodig geacht worden is alleen het bestuur gemachtigd hier toestemming voor te geven.

Hieronder is een deel van het gedragsconvenant opgenomen. Ieder trainer/leider van een elftal dient er voor te zorgen dat het gehele gedragsconvenant bekend is bij de spelers.

Met zijn allen zijn en maken we de club. De binnen v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf gewenste houding en gedrag laat zich omschrijven als:

–       wederzijds respect voor elkaar;

–       afspraak is afspraak;

–       eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij een ieder;

–       benutten van ieders kwaliteiten;

–       leren van ervaringen.

“Goed voorbeeld doet volgen”, zo luidt een oud gezegde. Maar dat geldt helaas ook voor het etaleren van slecht voorbeeld. We moeten ons ervan bewust zijn dat we dat betreft allemaal cultuurdragers zijn en een voorbeeldfunctie geldt met nadruk voor het kader binnen de v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf: trainers, (bege)leiders, coördinatoren en (ex-)bestuursleden, zij dienen voortdurend voorbeeldgedrag te vertonen, bijvoorbeeld door zich te houden aan gemaakte afspraken en elkaar en anderen aan te spreken op ongewenste verbale uitspraken richting spelers, arbitrair trio, bestuur en individuele bestuursleden. Het past bijvoorbeeld absoluut niet dat bestuursleden, trainers, (bege)leiders en ouders scheidsrechters, assistent scheidsrechter en spelers uitschelden of publiekelijk te kijk zetten, hoe discutabel een beslissing ook mag zijn! Emotie hoort bij voetbal, dat is beslist niet erg, integendeel, maar er zijn (fatsoens)grenzen. We hebben ons nu eenmaal te gedragen en moeten ons terdege beseffen dat dergelijk ongewenst gedrag funest is voor het imago van de club. Voetbalvereniging de V.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf heeft “normen en waarden” hoog in het vaandel staan. We zijn een fatsoenlijke club en willen dat ook blijven. Wangedrag wordt niet langer getolereerd! Van onze trainers en (bege) leiders wordt verwacht, zelfs geëist, dat zij hun eigen spelers en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Vraag jezelf dan ook eens af:” wat heb ik er zelf aan gedaan?’ of “ wat kan ik er zelf aan doen? Het is heel makkelijk om direct negatief te reageren. Maar waarom zou je? Heb ook oog voor de goede, positieve dingen die allemaal binnen onze vereniging in gang zijn en worden gezet. Als kaderlid ben je een rolmodel. Iemand die zich normaal en fatsoenlijk gedraagt, hoeft zich door het bovenstaande niet aangesproken te voelen. Wel verzoeken we iedereen met het bovenstaande voortaan nadrukkelijk rekening te houden!

Elk lid en vrijwilliger dienen het huishoudelijk reglement te onderschrijven en zich daarnaar te gedragen.

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze vereniging geldt het vermelde in het KNVB-convenant als uitgangspunt. De volgende gedragsregels zijn van toepassing:

 1. Respect voor andere is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. Wees hulpvaardig. Het etaleren van behulpzaamheid wordt zeer op prijs gesteld. Als trainer/leider of speler ben je een voorbeeld voor anderen
 2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Roken zal als zoveel mogelijk worden beperkt. Het roken in kleedkamers is absoluut verboden. Met ingang van 1 juli 2008 geldt er een wettelijk rookverbod in sportkantines.
 5. Alcoholhoudende dranken is vanaf 16 jaar uitsluitend toegestaan in de sportkantine.
 6. Er geldt een absoluut verbod op drugsgebruik.
 7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 8. Van elk lid wordt verwacht dat hij een ander lid corrigeert bij overtreding van de gedragsregels.
 9. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit via het meldingsformulier te melden.
 10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 11. Houd je aan de (spel)regels. Discipline is een van de pijlers van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf. Houd je aan de afgesproken regels en als je iets niet weet kun je het altijd vragen. v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf houdt zich aan de KNVB-regels.
 12. Wees netjes. Hang kleding aan de haak, tassen onder de bank, douchen na trainingen/wedstrijden en laat kleedkamers zowel bij uit – als thuiswedstrijden netjes achter. Zorg ook dat je in en rond het clubhuis, zowel thuis als uit, alles netjes achter laat. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue. Zet (brom)fietsen in de daarvoor bestemde rekken.
 13. Bij het voetbal gaat alles op tijd. Op tijd op de trainingen zijn, op tijd voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, vroegtijdig afmelden voor trainingen en wedstrijden of andere tijdsafspraken, houd je daaraan! Voetbal is een teamsport waarbij je op elkaar moet kunnen rekenen, maar waarbij je ook op tijd communiceert als iets te melden valt.
 14. Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leiders of trainer. Levert dat niets op, neem dan contact op met de jeugdcoördinator of jeugdcommissie.

Alle leden samen vormen de vereniging v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf. Het volgende is niet meer dan logisch:

Een seniorlid dient bereid te zijn om (gevraagde of ongevraagd) enige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

*Het verrichten van bardiensten;
*Het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft;
*Het verrichten van eenvoudig onderhoud -en/of schoonmaak werkzaamheden;
*Het begeleiden van een team (eventueel slechts als chauffeur bij uitwedstrijden).

Iedereen is medeverantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

 1. Voetbaltechnisch beleidsplan

Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf is in te zien op www.arnhemseboys.nl/oudesite.

2.            Kleding

7.1          Ophalen van kleding voor de wedstrijden
De leiding van het elftal zorgt dat de kleding voor de wedstrijden beschikbaar is voor de leden.

7.2          Wassen van wedstrijdkleding

Op ons complex hebben we de mogelijkheid gecreëerd het wassen van de wedstrijdkleding in eigen beheer te houden (dit komt de tenues ten goede en men hoeft niet thuis te gaan wassen). Hiervoor is wel nadrukkelijk de hulp van leden nodig. Daarom vragen we bij thuiswedstrijden de kleding na afloop te verzamelen in 3 wasmanden (sokken, shirts, broeken) en in de manden te deponeren in het washok of indien dit gesloten is, bij de deur van het washok. Na uitwedstrijden dienen dezelfde dag de tassen bij het washok ingeleverd te worden. Om de wasstroom ordelijk te laten verlopen leggen we de verantwoordelijkheid voor het inleveren van het wasgoed in jullie handen. De manden worden geplaatst in de kleedkamer maar zijn ten alle tijden ook af te halen in het washok. De beheerder of diegene die bardienst heeft, beschikt over toegang tot het washok. Op het opzettelijk vernielen, kwijtraken of laten ontvreemden van kleding staat een boete van 50,- per onderdeel. De boetes dienen door het hele team betaald te worden.

3.          Afhalen sleutels kleedkamers, ballen- en washok

Alleen de trainer of leider van een elftal kan de sleutel voor een kleedkamer afhalen aan de bar. De toegang tot de kleedkamers en de overige ruimten werkt met keyfops. De keyfop wordt geprogrammeerd zodat alleen toegang verkregen kan worden tot de ingeprogrammeerde ruimten. Op de dag van de wedstrijd of training dient de keyfop persoonlijk te worden ingeleverd aan de bar. Op het zoekraken, laten ontvreemden of vernielen van de keyfop staat een boete van 25,- te betalen door de begeleiding van het elftal. Een zoekgeraakte of gestolen keyfop is na deprogrammeren overigens waardeloos.

4.             Clubmaterialen (ballen, kleding, hesjes enz.)

Ballen
Voor ieder team/leeftijdcategorie die er trainen is er een apart ballenhok. Elk team is zelf verantwoordelijk voor het aantal ballen en ander materiaal dat aan het begin van het seizoen ter beschikking wordt gesteld. De sleutel van het ballenhok wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leiding van het elftal.

Gedurende het seizoen vindt 3x een check plaats op de compleetheid van de materialen. Worden zaken vermist dan wordt de betrokken leider c.q. team hierop aangesproken. Bij eventuele gebreken zullen de kosten op het team doorbelast worden. Alleen trainer en / of leider heeft toegang tot het ballenhok.

Op het zoekraken, vernielen of laten ontvreemden van materialen staat een boete. De boete dient betaalt te worden door het hele elftal. De hoogte van de boete hangt af van het zoekgeraakte, vernielde of ontvreemde onderdeel en zal worden verhaald.

Bij v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf is het gebruikelijk dat de trainer beschikt over een bal per jeugdspeler. Het komt helaas voor dat er aan het eind van het seizoen ballen kwijt zijn. Besloten is dat het team verantwoordelijk is voor de kwijtgeraakte ballen. Concreet komt dit erop neer dat een bedrag van € 35,00 per verloren bal in rekening wordt gebracht bij de leiding van het elftal. Gehoopt wordt dat hiermee nog zuiniger met de aanwezige ballen wordt omgegaan.

Kleding

Alle kleding welke beschikbaar is gesteld door v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf aan leden, scheids- of grensrechters, verzorgers, trainers of leiders blijft eigendom van de club. De kleding mag alleen gedragen worden bij verenigingsactiviteiten, dus niet privé. Bij verlies van kleding zal dit in rekening worden gebracht tot een maximum van € 75,00 euro. Bij het verlaten of stoppen van een speler of begeleider dient alle kleding te worden ingeleverd bij de desbetreffende elftalleider of een lid van het bestuur.

5.             Gele/ rode kaarten

Wanneer een speler in een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, dient hij zelf de boete te betalen. De boete voor een gele kaart is € 12,90 en voor een rode kaart € 22,- (onder voorbehoud verhogingen door KNVB). De boetes opgelopen in wedstrijden gespeeld op zaterdag of zondag dienen op de eerste dinsdag na de speeldag te zijn voldaan bij Joop Knoops of Eric Reijnders (senioren) of Hans Lucke (jeugd). Bij wedstrijden gespeeld door de week dienen de boetes op de eerst volgende vrijdag te zijn voldaan. Indien een boete niet op de aangegeven dagen is voldaan, is een speler niet toegestaan deel te nemen aan de eerst volgende wedstrijd. Deze regel dient door de trainer streng te worden nageleefd.

6.             EHBO spullen

Er zijn EHBO-spullen van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf aanwezig in het ballenhok en in het washok. Ook in de kantine zijn EHBO spullen aanwezig (van Stichting de Schuytgraaf). Tevens is er een AED-aanwezig in de kantine. Wanneer je iets uit een van de EHBO-koffers gebruikt dien je dit altijd te melden bij de aanwezige beheerder zodat iemand anders nooit met lege handen kan komen te staan. De koffers zullen standaard 1 keer per jaar gecontroleerd worden. De volgende mensen hebben een EHBO-diploma:

Han Cornelissen (AED)
Marloes Remie (AED)
Joop Knoops (tevens BHV)
Henny Cornelissen (AED en BHV)
Ben Strik (tevens EHBO en BHV)
Kees Phielix (EHBO en BHV)
Herman Kreuzen (EHBO en BHV)

7.             Wedstrijdprogramma’s

De wedstrijdprogramma’s zijn te vinden via de website www.arnhemseboys.nl/oudesite of op www.voetbal.nl.

Kies op de VOETBAL-site voor clubs&competitie/zoeken op club.

Vul in bij “geef naam van de club”: v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf Schuytgraaf. Hieronder vind je alle teams, door op je team te klikken vind je het programma,uitslagen en standen. Je dient je wel eerst even aan te melden.

8.             Tot slot

Dit naslagwerk is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desondanks informatie missen of opmerkingen hebben vragen wij u dit aan ons door te geven via email: info*at*arnhemseboys.nl/oudesite

Onze website blijft een zeer belangrijke bron van informatie. Kijk er dus regelmatig op! Het bestuur houdt zich het recht voor tussentijdse aanpassingen door te voeren.

Wij wensen u een sportief en gezellig seizoen!

Bijlage. SPORTIVITEIT en RESPECT in VOETBAL bij Arnhemse Boys Schuytgraaf, HUISREGELS

INLEIDING

Beste leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers van Arnhemse Boys Schuytgraaf. 

In samenwerking met deze KNVB zijn er voor voetbalverenigingen gedrags- en huisregels opgesteld zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is. De volgende pagina’s moeten er voor zorgen dat het verenigingsklimaat goed blijft en ieder lid zich in de vereniging thuis voelt, goede omgangsvormen op prijs stelt en het voetballen op correcte wijze kan beoefenen.

Laten we elkaar met respect behandelen en in waarde laten maar ook elkaar durven aanspreken bij verkeerd gedrag. (Liever onder vier ogen dan publiekelijk). We hopen dat e.e.a. bij zal dragen aan een plezierige vereniging  Arnhemse Boys Schuytgraaf waar we met z’n allen trots op zijn ongeacht winst, gelijkspel of verlies.

Namens het bestuur,

Eric Reijnders – Voorzitter

ROKEN, ALCOHOL en DRUGS

Hoewel het genoegzaam bekend is dat roken en alcohol schadelijk zijn voor de (volks) gezondheid en eigenlijk niet samengaan met sportbeoefening zijn er de laatste tijd van overheidswege ook wettelijke maatregelen genomen. Wij maken de volgende afspraken:

Roken:

Vanaf 1 januari 2011 is er een algeheel rookverbod in kantine, bestuurs- en commissiekamer, BCA-ruimte alsmede keuken, kleedlokalen en toiletten. De vereniging wordt voor het toezien hierop verantwoordelijk gehouden en zal de eventuele boete moeten betalen. Indien mogelijk zal dit op de dader(s) worden verhaald. Er worden geen tabaksproducten verkocht.

Alcohol:

Geen alcohol voor leiders, trainers en/of andere kaderleden vóór of tijdens de uitoefening van hun functie. Geen alcohol voor chauffeurs bij spelersvervoer. Geen alcohol zaterdag’s in de kantine tot 12.00 uur. Langs de lijn tijdens de wedstrijden geen alcoholgebruik  door begeleiders van elftallen toegestaan.

Tijdens wedstrijden 1e elftal (zondag en doordeweekse dagen) zal in de kantine en op het terras alcohol en frisdrank in plastic bekers worden geschonken.

Er geldt een absoluut verbod op alle vormen van drugsgebruik.

SPORTCOMPLEX

Ieder verenigingslid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex. Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.

Ieder verenigingslid mag een ander corrigeren bij overtreding hiervan (sociale controle).

Auto’s, fietsen, brommers en scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.

Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons terrein.

Alleen aangelijnde honden zijn op het sportcomplex toegestaan en uitwerpselen dienen direct door de eigenaar van de hond te worden opgeruimd.

KANTINE

Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden.

Na gebruik van consumpties zowel in kantine als terras de lege flesjes/glazen aan de bar terugbrengen en tafel op ruimen. Er mag geen glaswerk (glazen, flesjes) naar buiten meegenomen worden, ook niet op het boventerras. Consumpties dienen contant afgerekend te worden evenals etenswaren uit de keuken.

KLEEDKAMERS

Douchen na wedstrijd of training is verplicht. Het dragen van badslippers wordt i.v.m. de hygiëne ten zeerste aanbevolen. Schoonmaken van voetbalschoenen in de doucheruimtes is verboden. Papier, kauwgom, modder etc. moeten in de afvalbakken worden gedeponeerd en de kleedlokalen na het douchen aantrekken. Toiletten dienen schoon achter gelaten te worden. Trainers/leiders dienen hierop toe te zien.

Het is verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen en te roken in de kleedkamers.

Het verdient aanbeveling de kleedruimtes tijdens wedstrijden en trainingsavonden op slot te doen, de sleutels zijn verkrijgbaar aan de bar.

VERGADERINGEN / BESTUURSKAMER

Vergaderingen worden in de bestuurskamer of de BCA-ruimte gehouden. Na de vergadering deze ruimte netjes en schoon achter te laten

GEDRAG OP en ROND SPORTVELD

Een verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik. Scheidsrechters, mede- en tegenstanders worden niet uitgescholden. De trainer/leider corrigeert ‘onjuist’ gedrag van spelers. Bij herhaaldelijk ongepast gedrag kan het bestuur een schorsing of taakstraf opleggen.

Bij staken van een wedstrijd dienen trainer, aanvoerder/leider zo spoedig mogelijk contact op te nemen met wedstrijdsecretaris (zaterdag of zondag) of  jeugdcoördinator.

Bij rode kaarten, zowel bij ons als tegenstander, direct een formulier invullen en inleveren bij wedstrijdcoördinator (ook voor uitwedstrijden!).

Elk Arnhemse Boys Schuytgraaf team (jeugd en senioren) speelt in het door het bestuur vastgesteld tenue. Reclamesponsoring is in overleg mogelijk.

MATERIAALGEBRUIK

Het wedstrijd en trainingsmateriaal dient na de wedstrijd/training netjes opgeborgen te worden. Ballen die buiten het veld zijn gekomen dienen direct te worden opgehaald, ieder team is verantwoordelijk voor de door de club verstrekte ballen

Doelen na afloop van wedstrijd/training terugzetten op de daarvoor bestemde plaatsen

Na de (laatste) training controleren of het ballenhok afgesloten is.

OMGANG MET ELKAAR

Bij meningsverschillen het taalgebruik en volume op een normaal niveau houden. Andere leden en vooral kinderen kan dit storen

Meningsverschillen in de daarvoor bestemde ruimte bespreken (o.a. bestuurskamer)

Benader onze vrijwilligers op een normale manier. Zij zijn er voor u en uw kinderen en doen hun best alles zo goed mogelijk te laten verlopen

TRAININGEN en WEDSTRIJDEN

Op wedstrijddagen behoort iedere speler op tijd (volgens afspraak) aanwezig te zijn

Selecties zijn verplicht op tijd op de training te verschijnen of tijdig af te melden bij de trainer

JEUGD / OUDERS

Ouders ga zoveel mogelijk mee (denk aan ernstige blessure – arts – ziekenhuis)

Wees enthousiast en positief. Laat het coachen aan trainer/leider over. Bemoei u niet met scheidsrechterlijke beslissingen

Wees een actieve verenigingsdeelnemer; denk o.a. aan vervoer

Let op onbehoorlijk taalgebruik, ziekte verwensingen en vloeken zowel binnen als buiten het veld

Verenigingsleden kunnen elkaar aanspreken op onbehoorlijk taalgebruik en trainer/leider kunnen spelers hierover corrigeren

DIEFSTAL / VERNIELINGEN

Bij diefstal van goederen van de vereniging of derden zal aangifte bij de politie worden gedaan en de toegang tot het complex worden ontzegd totdat het bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan

Opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging zal de schade worden verhaald op desbetreffende persoon of ouder/verzorger

Indien nodig zal aangifte bij de politie worden gedaan

CONTRIBUTIE / BOETES

Contributie en boetes dienen volgens het huishoudelijk reglement vermeld op onze website te worden voldaan

Bij het niet naleven van de afspraken worden de vorderingen uit handen gegeven aan een extern incassobureau

SPELERSPAS

Iedere speler mag alleen met een geldige spelerspas voetballen.

Spelerspassen moeten bij Arnhemse Boys Schuytgraaf aanwezig zijn, alleen tijdens uitwedstrijden mogen deze meegenomen worden, maar dienen na afloop direct terug gebracht te worden.

Overzicht KNVB strafmaat spelen zonder geldige spelerspas:

Zonder of met ongeldige pas (1 speler):

Verenigingsboete € 74,00 (welke op de speler zal worden verhaald) + 1 wedstrijdpunt in mindering. Speler: 3 – 6 duels geschorst

Meerdere spelers zonder of met ongeldige pas:

Verenigingsboete € 148,00 (welke op de spelers zal worden verhaald) + 1 wedstrijdpunt in mindering.  Spelers: 3 – 6 duels geschorst

Spelen met pas van een ander:

Verenigingsboete € 184,00 (welke op de speler zal worden verhaald) + 3 pnt. mindering.

Speler: 6 – 10 duels geschorst

Uitlenen spelerspas: Speler 4 – 8 duels geschorst

Vernietigen, zoekmaken van spelerspas:

Verenigingsboete € 369,00 (welke op de speler zal worden verhaald) + 5 pnt.mindering. Speler + verantwoordelijke personen: 3 – 6 maanden schorsing

STRAFFEN en/of BOETES

Het bestuur heeft de volgende mogelijkheden corrigerend op te
treden:

·         Het bestuur berispt speler/verenigingslid bij overtreding

·         Het bestuur kan een taakstraf opleggen (altijd in het belang van de vereniging)

·         Het bestuur kan een speler ontzeggen actief mee te doen (gedeeltelijke schorsing)

·         Het bestuur kan dit voor training en wedstrijd ontzeggen (volledige schorsing)

·         Het bestuur kan speler/verenigingslid voor een bepaalde tijd toegang tot complex ontzeggen

·         Het bestuur kan iemand royeren na ernstige overtredingen (o.a. diefstal, slaan)

STRAFFEN KNVB:

Team uit competitie nemen na uitspraak tuchtcommissie:

Artikel 33(veld) en 29 (zaal)

 • Team is 2 x schuldig bevonden aan staken wedstrijd en beide keren is minimaal 1 winstpunt in mindering gebracht
 • Team en/of leden in extreme vorm of meerdere keren schuldig bevonden zijn aan geweld jegens anderen
 • Na schuldig bevonden te zijn aan: 1. deelnemen collectieve vechtpartij  2. molesteren (assistent) scheidsrechter  3. het plegen van een ernstig gewelddadige handelingen tegenover een speler
 • Belemmeren ordelijk verloop competitie bijv: uitkomen met niet-gerechtigde speler – overtredingen spelerspas – frauduleus handelen (niet vermelden van staken wedstrijd of invullen fictieve uitslag – niet invullen gele en/of rode kaarten – overtreding ordemaatregelen – staken wedstrijden -niet spelen door schuld – collectieve vechtpartij
 • Bij de afweging spelen de volgende aspecten een rol: het aantal overtredingen – het soort van de overtredingen – de participatiegraad van de vereniging t.a.v. het deelnemen aan ondersteuningsprojecten

Stilzetten teams:

 • Team is eerder in het seizoen schuldig bevonden aan vechtpartij – molestatie of ernstig gewelddadige handelingen
 • Onvoldoende rapportage aan tuchtcommissie
 • Geen namen doorgegeven aan tuchtcommissie
 • Geen interne straffen heeft opgelegd dan wel doorgegeven aan tuchtcommissie
 • Sprake is van zeer gewelddadige handelingen

Bovenstaand zal worden uitgevoerd na gesprek tussen delegatie districtsbestuur en verenigingsbestuur

Indien deel wordt genomen aan ondersteuningstraject kunnen verzachtende omstandigheden ter sprake komen.