Technische Commissie

Doelstelling voor dit jeugdbeleidsplan.

Dit is het jeugdbeleidsplan van de Arnhemse Boys Schuytgraaf . Het doel van het plan is om structuur en beleid binnen de jeugd van de Arnhemse Boys vast te leggen. Een belangrijke visie van de Arnhemse Boys is het zo optimaal mogelijk combineren van prestatie en plezier en de individuele ontwikkeling van de spelers/sters Dit is dan ook een belangrijk centraal element in dit jeugdbeleidsplan.

Teneinde het plan optimaal te kunnen realiseren, is het belangrijk dat het jeugd bestuur, de technische commissie en het coördinatie team van de jeugd op één lijn zitten. Iedereen moet dezelfde voetbalvisie uitdragen.

Het jeugdbeleidsplan is bedoeld voor de komende 3 à 4 jaar. Het wordt bewaakt door het jeugdbestuur. Het jeugdbeleidsplan zal regelmatig jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden.

Beleidsvorming helpt om in te spelen op de wensen van de jeugd en zo de jeugd te behouden en in te zetten. Het vastleggen van het jeugdbeleid heeft een aantal grote voordelen:

• het bevordert de betrokkenheid van de leden, het jeugdkader en de ouders

• het maakt planmatig werken mogelijk waardoor acties op tijd gezien en opgepakt worden,

• het geeft de mogelijkheid alle betrokkenen goed te informeren, en het geeft de mogelijkheid een gestructureerde discussie over het jeugdbeleid te voeren.

We (het team van coördinatoren) zijn begonnen met het formuleren van een visie over wat we als vereniging met de jeugd aanwillen.

Vragen zoals:

• Wat willen we bereiken met de jeugd?

• Welke inhoud geven we aan de opleiding van de jeugd?

• Hoe gaan we om met de BVO’s

Visie op voetbal

De basis van het voetballen is het spelen van een wedstrijd. Centraal in de visie is het aanleren, onderhouden en verbeteren Techniek, Inzicht, Motorische eigenschappen en Persoonlijkheid (TIMP). Op basis van TIMP is het een vanzelfsprekend dat spelers met vergelijkbare kwaliteiten door de technische begeleiding bij elkaar worden geformeerd. Bij geschil zal de TJC de eindbeslissing hiervoor nemen.

Doelstelling

Arnhemse Boys Schuytgraaf beoogt voor alle jeugdleden gezelligheid en ontspanning te bieden, waarbij sportiviteit de hoofdzaak is. Prestatie binnen de mogelijkheden worden afzonderlijk per jeugdteam nagestreefd, waarbij selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau, hoofdklasse, hun kunsten kunnen vertonen. Het streven van Arnhemse Boys Schuytgraaf is om talent voor de vereniging te behouden en op te leiden richting het vlaggenschip van Arnhemse Boys Schuytgraaf. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de doelstellingen van het technisch beleidsplan worden verdeeld in:

Korte termijn doelstelling (seizoen 2012-2013)

De korte termijn doelstelling. Er is een algemeen Jeugdcoordinator  Daarnaast zijn er drie Technische Jeugd Coördinatoren (TJC). Zij hebben de jeugdafdeling gesplitst onder hun hoede, de verdeling is als volgt:

  • 1 TJC – C en D
  • 1 TJC – E
  • 1 TJC-F en minipups,

De TJC zal trainers die onder zijn aandacht zijn gebracht, regelmatig persoonlijk contact opnemen om de rode lijn binnen het Technisch Beleidsplan te bepalen. Bij regelmaat (1,5-2 maanden) zullen de ontwikkelen worden geëvalueerd.

De selectietrainer van elke leeftijdscategorie zal in overleg met de overige trainers overleg voeren over de te volgen aandachtspunten, die zijn weergegeven in het Technisch Beleidsplan van Arnhemse Boys Schuytgraaf.

Invulling verantwoordelijkheden; goed geschoolde kaderleden;  hebben voor Arnhemse Boys Schuytgraaf de hoogste prioriteit.

Lange termijn doelstelling (2013- 2016)

De lange termijn doelstelling zal gekenmerkt worden door een op elkaar afgestemd technisch kader, in elke leeftijdscategorie spelers, die een optimale ontwikkeling doorlopen om te groeien.

De organisatie van de jeugdafdeling bestaat uit een aantal elementen. Er is geen jeugdbestuur, wel een bestuurslid jeugdzaken. Er is een algemeen jeugdcoördinator  en daarnaast zijn er per leeftijdscategorie coördinatoren.

Ongeveer 40 trainers en leiders zetten zet zich wekelijks in om de jeugdleden 2-3 keer per week een aangename en sportieve bezigheid te bieden. Centraal daarbij is  dat de meeste taken door vrijwilligers worden verricht en slechts enkele  taken worden betaald. Het feit dat de meeste medewerkers vrijwilligers zijn, betekent dat motivatie en enthousiasme van deze medewerkers alsmede een goede  sfeer in de gehele vereniging van cruciaal belang is.   Een ander cruciaal element is de communicatie tussen alle betrokkenen. Veel misverstanden en onenigheid ontstaan door een gebrekkige communicatie. Constant aandacht voor de interne communicatie en het elkaar op de hoogte  houden van gebeurtenissen is essentieel.

Doelstelling voetbaltechnisch gebied

De doelstelling op voetbaltechnisch is het aanleren; onderhouden en/of verbeteren van:

  • Techniek (T)
  • Inzicht (I)
  • Motorische eigenschappen (M)
  • Persoonlijkheid (P)

Door de speelwijze, de basistaken duidelijk te maken om voetbaltechnisch optimaal aan genoemde doelstelling te voldoen is het beleidsplan een hoofdstuk training opgenomen.

Doelstelling technische staf

De selectietrainers zijn verantwoordelijk voor een planning en ondersteuning voor de overleggen met de overige trainers binnen hun leeftijdscategorie, zodat de rode lijn door heel Arnhemse Boys Schuytgraaf zichtbaar gaat worden. Indien gewenst kan de selectietrainer ondersteuning vragen van de TJC. Feedback krijgen en feedback geven zal als normaal worden beschouwd. De kern moet altijd het vebeteren van de spelers  zijn.

Uitgangspunten/visie m.b.t. jeugdteams.

Het moet voor de jeugd een sportieve uitdaging zijn om te voetballen op een aantrekkelijk , zo hoog mogelijk, niveau met aansluitend doorstroming naar de selectie van de senioren. De selectieteams van de jeugd spelen op een zo hoog mogelijk niveau. Het streven op de lange termijn is om standaard teams minimaal op hoofdklasse niveau te laten spelen.

Wij moeten ons richten op de bevordering van het speltechnische niveau van alle jeugdspelers, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra techniektrainingen vanaf de F-pupillen t/m de C-junioren.

De bevordering van sociale aspecten zoals teamgeest, sportiviteit, samenspel, normen en waarden in de omgang zijn onderdeel van het totale plaatje.

De jeugdafdeling van de Arnhemse Boys  zou de volgende specifieke elementen aan de visie toe willen voegen:

1. Continuïteit bij de jeugd, dwz een evenwichtige opbouw bij alle jeugdelftallen

(F t/m A)

2. Randvoorwaarden voor selectieteams optimaliseren

3. Als vereniging een eigen kader inrichten en opleiden, o.a door het aanbieden van cursussen

4. Structuur en continuïteit in het technisch kader

Dit alles moet leiden tot:

1. Het spelen op een hoger niveau

2. Het realiseren van voldoende doorstroom van jeugdleden naar de senioren  zodat de Arnhemse Boys Schuytgraaf  in de toekomst een gezonde vereniging blijft met een evenwichtige verdeling tussen jeugdleden en volwassen leden.

3. Het realiseren van meer participatie van jeugdleden in specifieke en algemene  verenigingstaken. Teneinde het plan optimaal te kunnen realiseren, is het  belangrijk dat het hoofdbestuur, de technische commissie en het  jeugdcoördinatoren op één lijn zitten. Iedereen moet dezelfde voetbalvisie  uitdragen.

Organisatie en structuur

De vertegenwoordiging danwel de stem van de jeugd in het bestuur moet verbeterd worden, zeker gezien de acties in dit jeugdplan die gericht zijn op meer  betrokkenheid van de jeugd. Het bestuurslid jeugdzaken zal dan ook nauw  betrokken moeten zijn bij de uitvoering van het beleidsplan.

Met betrekking tot het ledenaantal zal het volgende nagestreefd worden:  Het ledenaantal van de jeugd moet minimaal op het huidige peil blijven, dit wil  zeggen dat er altijd een gezonde aanwas van onderaf bestaat zodat het vertrek  van de oudste junioren (naar de senioren of elders) opgevangen kan worden.

Trainingen en wedstrijden

Normaal gezien heeft elk team minimaal een trainer en een leider. Er kan door (bijna) ieder team 2 x per week worden getraind. Op zaterdag zijn alle teams ingedeeld in de daarvoor aangegeven klasse van de KNVB.

Bij het gebruik maken van eigen kader, moet dit kader ook opgeleid en aangevuld worden. Actief zullen trainersopleidingen aangeboden moeten worden. Begeleiding  van eigen trainers door een geschoolde trainer kan de kwaliteit van de trainers en trainingen verder verhogen.

Communicatie met ouders

Er bestaat ruimte ter verbetering van de communicatie naar de ouders van de jeugdspelers. Er zal een informatieboekje voor leden komen waarop de belangrijkste  gegevens t.a.v. de Arnhemse Boys Schuytgraaf vermeld staan. Verder moeten we ouders/verzorgers tijdig laten weten welke activiteit(en) er gepland zijn per leeftijdsklasse voor het komende  seizoen. Een complete evenementenkalender bij aanvang van het seizoen lijkt daarvoor een goed middel te zijn, informatie staat nu slechts gedeeltelijk op de  website.

Uitnodigingen voor bijeenkomsten, mededelingen, tips en dergelijke aan ouders via  e-mail laten lopen.

Per team organiseert de teamleiding(trainer/leider) minimaal een ouderavond. Deze  avond is bij voorkeur aan het begin van het nieuwe seizoen (in september). De  avond is bedoeld als kennismakingsavond waarbij de ouders kennis maken met het  kader van de leeftijdsgroep en geïnformeerd worden over het hoe en wat binnen de jeugdafdeling van de Arnhemse Boys Schuytgraaf en de betreffende leeftijdscategorie.

Het jeugdbeleidsplan en het opleidingsplan zal hiervoor als basis dienen, coördinator van de categorie zal hier dus aanwezig zijn. Ook dient deze bijeenkomst om goede  afspraken te maken t.a.v. rijschema’s en andere zaken waar inzet van ouders gewenst/nodig is. Het is aan de teamleiding om te beslissen of er later in het  verloop van het seizoen noodzaak is om nog een communicatiemoment met ouders te organiseren.