Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 10 maart 2015

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 10 maart 2015

Het bestuur van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 10 maart 2015. De ledenvergadering vindt plaats in de kantine van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf op het sportcomplex aan de Marasingel 251 te Arnhem en zal aanvangen om 20.00 uur.

1. Opening, mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen ledenvergadering d.d. 14 januari 2014.
5. Vaststellen jaarrekening 2013-2014 + Begroting* 2014–2015
6. Verslag kascommissie (Joost van Casteren en Marloes Remie)
7. Verkiezing kascommissie.** (Joost van Casteren aftredend)
8. Bestuursverkiezing***
9. Verslag Jeugdcommissie + samenstelling jeugdbestuur
10. Voorstel invoeren verplichting VOG verklaring
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV meldt u zich dan af via het volgende emailadres: hanslucke@arnhemseboys.nl. Donateurs zijn welkom op de vergadering, maar niet gemachtigd een stem uit te brengen. Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) mogen door één ouder/verzorger vertegenwoordigd worden en deze vertegenwoordiger is gemachtigd een stem uit te brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf
Namens deze,

Eric Reijnders Voorzitter.

* Stukken liggen voor de belangstellende ter inzage vanaf 1 uur voor aanvang vergadering.
**1 lid aftredend en zal moeten worden vervangen door een nieuw toetredend lid.
***Het bestuur blijft in de huidige samenstelling aan tot de uit te schrijven algemene ledenvergadering welke zal worden gedaan zodra de onderhandelingsresultaten met de gemeente aan de leden kan worden voorgelegd ter goedkeuring. Tijdens die vergadering zal Eric Reijnders aftreden als voorzitter en niet in die functie herkiesbaar zijn, wel zal hij verkiesbaar zijn als bestuurslid. Hans Lucke blijft aan als interim secretaris tot deze vergadering en zal dan aftreden en niet verkiesbaar zijn. Het bestuur verzoekt de leden dan nu ook al vast om na te denken over de opvolgers en tijdig daar een voordracht voor te doen.

Geen reactie's

Geef een reactie